Právní služby

Občanské právo

sepisování smluv, náhrada škody, zastupování před soudy a jinými orgány, manželské a rodinné právo, dědictví a dědické řízení, závazkové právo a vymáhání pohledávek, ochrana spotřebitele, bezdůvodné obohacení, aj.

.

Obchodní právo

obchodněprávní spory, zakládání obchodních společností, sepis a kontrola smluv, vymáhání pohledávek, zastupování před soudy a jinými orgány, náhrada škody, bezdůvodné obohacení, nekalá soutěž, směnky a šeky, rozbory a stanoviska k obchodněprávním vztahům, aj.

.

Trestní právo

obhajoba klientů v trestním řízení ve všech jeho stádiích, sepis trestních oznámení, zastupování poškozených v trestním řízení a vymáhání jejich nároků, ustanovování ex offo, aj.

.

Pracovní právo

pracovní smlouvy, spory z pracovněprávních vztahů, skončení pracovního poměru, náhrada škody, aj.

Správní právo

přestupky a jiné správní delikty, zastupování před správními orgány a správními soudy, včetně podání kasačních stížností k Nejvyššímu správnímu soudu, uplatnění náhrady škody, právní služby v agendách obcí, aj.

.

Stavební právo

komplexní právní poradenství v oblasti stavebního práva

.

Právo životního prostředí

Komplexní právní poradenství v oblasti práva životního prostředí, a to zejména v agendách vodního hospodářství, ochrany ovzduší, ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany horninového prostředí, odpadů, posuzování vlivů na životní prostředí (SEA, EIA), ochrany práv zvířat, ochrany lesů, aj.

.

Insolvenční právo

agenda insolvenčního řízení, podání insolvenčního návrhu, přihlášky pohledávek, incidenční spory

kontakty

Kovářská 307/6, 669 02 Znojmo

advokat.dreveny@gmail.com

+420 773 751 544